#

ОРГАНИЗАТОРИ

Катедра „Финанси и кредит” СА „Д. А. Ценов”, гр. Свищов

Катедра „Финанси” УНСС, гр. София

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Проф. д-р Румяна Лилова
Проф. д-р Георги Иванов
Проф. д-р Йордан Василев
Доц. д-р Пресияна Ненкова
Д-р Мартин Димитров
Венцислав Спирдонов
Инж. Делян Деляновски
Доц. д-р Румен Ерусалимов
Доц. д-р Людмил Несторов

Председател, СА „Д. А. Ценов”
Зам.-Ректор на СА „Д. А. Ценов”, Сметна палата на Република България
Декан факултет „Финанси“
Ръководител катедра „Финанси“, УНСС
Народен представител в 43-то НС
Председател на ОбС - В. Търново
Изп. директор на НАПОС-РБ
Ръководител катедра „ЗСД“
Ръководител катедра „ОТИ“

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Проф. д-р Андрей Захариев
Доц. д-р Анелия Радулова
Доц. д-р Силвия Трифонова
Проф. д-р Божидар Божинов
Проф. д-р Теодора Димитрова
Доц. д-р Александър Ганчев
Доц. д-р Ангел Ангелов
Доц. д-р Валентин Милинов
Доц. д-р Жельо Вътев
Доц. д-р Людмил Кръстев
Доц. д-р Марин Маринов
Доц. д-р Пламен Пътев
Доц. д-р Стефан Симеонов

председател, ръководител катедра „Финанси и кредит”
Зам.-председател, Директор на Институт за научни изследвания
Зам.-председател, катедра „Финанси“, УНСС
Доц. д-р Стоян Проданов
Гл. ас. д-р Георги Георгиев
Гл. ас. д-р Димитър Костов
Гл. ас. д-р Петя Василева
Гл. ас. д-р Цветан Павлов
Ас. д-р Марияна Павлова
Ас. д-р Петко Ангелов
Ас. д-р Сергей Радуканов
Ас. д-р Стефан Станимиров
Ас. д-р Танер Исмаилов