Здравейте, средношколци!

Настоящото задание ви провокира да докажете способностите си, влизайки в ролята на креативен новатор и успешен предприемач, като разработите проект на актуална бизнес идея с реализация в населеното място на Вашето училище с времеви хоризонт от 3 до 5 години.  

Вашият екип трябва да създаде бизнес проект от стартираща учебна фирма (ООД) с разполагаем собствен капитал и налични пари по сметка в размер на 100 000 лв. в търговската банка, в която Вашият отбор е служебно разпределен. Целта е Вашият екип да представи и обоснове бизнес проект пред нашето компетентно жури, в чиито състав влиза ръководителят на катедрата – организатор и председател на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”, деканът на Факултет „Финанси“, главният изпълнителен директор на Бул Инс АД и представител на търговската банка, от която Вашата стартираща фирма търси външно финансиране. Кредитната подкрепа от търговската банка е с максимален размер от 30 до 50% спрямо размера на собствения капитал на фирмата и вие влизате в конкуренция с останалите отбори от направлението на Вашата търговска банка в стремежа си да получите заемно финансиране.  

Бъдете иновативни при разработването на Вашия бизнес проект и убедителни в представянето си, така че именно Вашият отбор, а не друг, да спечели доверието на банката-кредитор и да получи необходимите финансови средства за реализация на идеята.

За първи път състезанието ще се проведе онлайн. Всеки отбор трябва да представи писмен доклад и PowerPoint презентация до 01.12.2019 г., в който е разработен бизнес проектът. Писменият доклад (в обем до 10стр.) следва да е подробно описание на Вашата идея и бизнес план. Целта на PowerPoint презентацията е да изведе ключовите предимства на Вашия проект, с което да спечелите журито.

Разполагате и с бланков файл за презентация: 0Y-NUSBFB-2019-Presentation. pptx, с изготвянето на всеки слайд Вие дообогатявате и развивате Вашето проектно предложение, за да придобие завършен и конкурентен вид в предстоящата надпревара.

Логическата последователност, която е препоръчително да спазвате при разработването на Вашата бизнес идея е следната:

  1. Представяне на региона, в който ще се развива бизнес-идеята
  2. Представяне на бизнес идеята;
  3. Пазарен анализ и конкуренция;
  4. Прогнозно потребителско търсене;
  5. Начален капитал, бизнес кредит и инвестиции;
  6. Бюджет на приходните и разходните парични потоци по години;
  7. Анализ на риска;
  8. Ефективност на бизнес идеята и очаквани резултати.

По-долу са посочени нашите очаквания относно съдържанието на всеки слайд от презентация: 0Y-NUSBFB-2019-Presentation. pptx, към които Вие при желание може да се придържате!

На слайд едно поставете наименованието на Вашия проект, впишете номера на Вашия отбор, който сте получили при служебното разпределение и направлението, в което се състезавате – „УниКредит Булбанк“, „Пощенска банка“, „Райфайзенбанк“, „Банка ДСК“, „Общинска банка“, „Бул Инс АД“ или „Кока-Кола Хеленик в България“. Помислете добре при наименоването на Вашия проект, така че още от самото начало на Вашето представяне да заинтригувате компетентното жури!

На слайд две посочете състава на Вашия екип – трите имена на участниците и учителя, който Ви напътства. Пояснете от кой град сте, в кое средно училище учите и кой е директорът му.

Слайд три изисква да направите кратко описание на региона, в който ще развивате Вашата бизнес идея. Характеризирайки неговите природни, демографски, социални или икономически условия може да поставите акцент върху актуален проблем, който да бъде разрешен посредством Вашата бизнес идея.

Слайд четири изисква да направите описание на бизнес идеята, която ще реализирате. Това е много важен етап от състезанието, при който компетентното жури за пръв път ще се запознае с Вашата бизнес идея, затова посредством различни способи трябва да изясните нейната същност – в какво се състои тя, на колко етапа ще бъде реализирана, какъв ще е бъдещия резултат за Вашата фирма и обществото.

На слайд пет трябва да докажете защо избирате да реализирате точно тази бизнес идея, защо е важна както за Вашия екип и дружеството, което управлявате, така и за регионът, в който живеете. Направете анализ на пазара и акцентирайте върху евентуални негови слаби места, или разкрийте пазарна ниша, благодарение на които да получите конкурентно предимство и да гарантирате на себе си (а и на банката кредитор) успешна реализация и възвращаемост на инвестирания капитал. Не забравяйте, че бизнес идеята Ви се развива в конкурентна среда и трябва да проучите и анализирате своите конкуренти – посочете реални фирми, занимаващи се със същата или сходна дейност във Вашия регион, или такива, които биха могли да възпрепядстват реализацията на Вашия проект. Помислете и върху това дали е необходима регистрация или разрешение от компетентен орган (напр. Общински съвет, Агенция по храните, Регионална здравна инспекция, Регионална дирекция по горите и др.) за осъществяване на предвидените по реализацията на проекта дейности.

Слайд шест предвижда обосноваване на прогнозното потребителско търсене. Опишете подробно потенциалните потребители на предлагания от вас продукт или услуга. Бихте могли са конкретизирате целевата група по възрастов, социален, образователен, семеен, трудов статус и др. В допълнение можете да посочите честотата на консумация на предлагания от Вас продукт/услуга, методите за популяризирането му, възможността от пренасищане на пазара или други характеристики на потребителското търсене във Вашия регион, посредством които избраната бизнес идея получава конкурентно предимство.

На слайд седем следва да представите бюджета на Вашата инвестиция. Посочете размера на началния капитал, който Ви е необходим, пояснете каква част от инвестицията ще бъде изпълнена със собствен капитал (собствени средства) и какъв е размерът на кредитната линия, за която кандидатствате пред банката. Не забравяйте, че условието на заданието поставя всички отбори в равностойно положение, при което разполагате със 100 000 лв. собствен капитал, а кредитната подкрепа от търговската банка е с максимален размер от 30 до 50% спрямо размера на собствения капитал, т.е. може да бъде максимално 50 000 лв. Това е най-важното ограничително условие, с която трябва да се съобразите при изготвянето на Вашата бизнес идея – горната граница на разполагаемите парични средства е 150 000 лв. На този етап трябва да представите и инвестиционния план на проекта – какви дейности по реализацията на проекта предстоят и средствата, които предвиждате да използвате за това.

На слайд осем Вашият отбор трябва да подготви Бюджет на приходните и разходните парични потоци, свързани с инвестицията за всяка от годините, съобразно времевия хоризонт (3–5 години). Посредством хоризонтален, динамичен и/или сравнителен анализ можете да представите и обосновете пред компетентното жури паричните постъпления/плащания, съпътстващи Вашия проект: постъпления от клиенти, плащания към доставчици, лихвени плащания по предстоящия за получаване кредит, погашения по главницата, разходи за придобиване на ДМА, разходи за възнаграждения и др., в резултат от което да изчислите чистия паричен поток от инвестиционната и финансова дейност на Вашата фирма.  

На слайд девет очакваме да анализирате рисковете, съпътстващи реализацията на Вашия проект. Предвид факта, че изготвянето на проектно предложение се основава преди всичко на прогнози, които е вероятно да се различават от действителността поради възникването на различни проблеми, Вие на този етап от състезанието трябва да помислите именно върху тях – какво е възможно да възпрепядства реализацията на Вашия проект. Посоките, в които можете да осъществите анализа си са различни, например: да идентифицирате различни фактори, които влияят на Вашия проект (промени в цените на предлаганата стока/услуга, демографски ръст, ръст на реалните заплати, разходи за придобиване на земя, забавяния в изпълнението на проекта, метеорологични препядствия и мн.др.), или да развиете няколко сценария за реализацията на проекта: песимистичен, реалистичен и оптимистичен.

На последния, десети слайд от презентацията, трябва да докажете жизнеността на проекта, неговата финансова ефективност и резултатите за Вашата фирма и търговската банка-кредитор, т.е. защо си заслужава инвестицията от финансова гледна точка. Можете да използвате методи за оценка, основани на дисконтирането (Нетна сегашна стойност, вътрешна норма на възвращаемост, модифицирана вътрешна норма на възвращаемост), съотношения между входящи и изходящи парични потоци, средногодишна доходност на проекта, или методи, основани на коефициентния анализ: рентабилност на продажбите, възвращаемост на активите, на собствения капитал и др.

Не забравяйте, че цялостната концепция на разработвания проект трябва да се основава на хипотезата, че Вашият екип е частен инвеститор, т.е. продукта/услугата, който ще предлагате няма характер на публично благо и потребяването му има своята цена, а Вашият екип търси ефективност и висок финансов резултат.

Пожелаваме Ви успех!

Заб. По преценка на екипитеучастници в състезанието могат да се добавят или премахват слайдове, но при запазване на обем 10-20 слайда.